0

Uw winkelwagen is leeg

Algemene Voorwaarden

Lees de volgende voorwaarden en het volgende beleid aandachtig, aangezien dit de verkoopvoorwaarden zijn die van toepassing zijn op uw aankopen bij BRAINWAVZAUDIO.COM (hierna bekend als BRAINWAVZ). Ze zetten uw rechten en plichten uiteen met betrekking tot uw aankopen, inclusief belangrijke beperkingen en uitsluitingen. Uw plaatsing van een bestelling bij BRAINWAVZ houdt in dat u ermee instemt dat dit beleid van toepassing is op de bestelling, dus zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u uw bestelling plaatst.

Gebruikersovereenkomst

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR.

Deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst (de "overeenkomst") beschrijft de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de BRAINWAVZ-website, die wordt geïdentificeerd door de uniforme resource locator www.brainwavzaudio.com (de "site"). Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen u als gebruiker van de site (de "gebruiker") en de eigenaar van de site ("BRAINWAVZ").

1. Toepassing en aanvaarding van voorwaarden.

Voor de doeleinden van deze Overeenkomst is een "Gebruiker" elke persoon die toegang heeft tot de Site voor welk doel dan ook, ongeacht of de Gebruiker zich op de Site heeft geregistreerd als een geregistreerde Gebruiker of dat de Gebruiker een betalende klant is voor een specifieke dienst geleverd door BRAINWAVZ. of een van zijn dochterondernemingen. Een gebruiker omvat de persoon die deze site gebruikt en elke juridische entiteit die door een dergelijke persoon kan worden vertegenwoordigd onder feitelijke of schijnbare autoriteit.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site, gaat u hierbij akkoord met de algemene voorwaarden uiteengezet in deze overeenkomst als gebruiker. U bent gebonden aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van deze site en elke verdere upgrade, wijziging, toevoeging of wijziging van deze site. Gebruik deze site niet als u niet alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst accepteert.

BRAINWAVZ kan deze Overeenkomst op elk moment wijzigen door de gewijzigde en herziene Overeenkomst op de Site te plaatsen. De gewijzigde en herziene overeenkomst wordt onmiddellijk na plaatsing van kracht. Het plaatsen door BRAINWAVZ van de gewijzigde en herziene Overeenkomst en uw voortdurende gebruik van de Site wordt beschouwd als acceptatie van de gewijzigde voorwaarden. Deze overeenkomst mag niet anderszins worden gewijzigd, behalve schriftelijk door een bevoegde functionaris van BRAINWAVZ.

Wanneer u BRAINWAVZ bezoekt of klantverzoeken (Supportticket) naar BRAINWAVZ stuurt, communiceert u elektronisch met BRAINWAVZ. U stemt ermee in om elektronisch berichten van BRAINWAVZ te ontvangen. BRAINWAVZ zal met u communiceren via e-mail of door mededelingen op deze site te plaatsen.

2. Gebruikers in het algemeen.

Gebruikers mogen deze site uitsluitend gebruiken voor hun eigen persoonlijke of interne doeleinden. Elke Gebruiker stemt ermee in dat hij geen informatie, tekst, afbeeldingen, videoclips, mappen, bestanden, databases of vermeldingen die beschikbaar zijn op of via de Site (de "BRAINWAVZ-inhoud") zal kopiëren, reproduceren of downloaden met het doel om door te verkopen of het opnieuw verspreiden van de BRAINWAVZ-inhoud, massa-mailing (via e-mails, draadloze sms-berichten, fysieke post of anderszins), het runnen van een bedrijf dat concurreert met BRAINWAVZ, of anderszins de BRAINWAVZ-inhoud commercieel exploiteren. Het systematisch ophalen van BRAINWAVZ-inhoud van deze site om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen (hetzij via robots, spiders, automatische apparaten of handmatige processen) zonder schriftelijke toestemming van BRAINWAVZ is verboden. Bovendien is het gebruik van de inhoud of het materiaal voor enig doel dat niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is toegestaan, verboden.

Een deel van de BRAINWAVZ-inhoud die op deze site wordt weergegeven, wordt geleverd of gepost door derden ("inhoud van derden"). BRAINWAVZ is niet de auteur van inhoud van derden, ongeacht of deze is bijgedragen door anonieme gebruikers of geregistreerde gebruikers. Alle inhoud van derden is de exclusieve verantwoordelijkheid van de partij die de inhoud heeft geleverd. BRAINWAVZ is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, gepastheid, wettigheid of waarheidsgetrouwheid van inhoud van derden en is niet aansprakelijk jegens een gebruiker in verband met het vertrouwen van een dergelijke gebruiker van dergelijke inhoud van derden. Bovendien is BRAINWAVZ niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van een Gebruiker op de Site, en is het niet aansprakelijk jegens een persoon in verband met enige schade die een persoon lijdt als gevolg van het gedrag van een dergelijke Gebruiker.

BRAINWAVZ kan gebruikers toegang verlenen tot inhoud, producten of diensten die door derden worden aangeboden door middel van hyperlinks (in de vorm van een woordlink, banners, kanalen of anderszins) naar de website van die derde partij. U wordt gewaarschuwd om de algemene voorwaarden en / of het privacybeleid van dergelijke sites te lezen voordat u dergelijke sites gebruikt om op de hoogte te zijn van de voorwaarden van uw gebruik van dergelijke sites. De gebruiker erkent dat BRAINWAVZ geen controle heeft over de website van een dergelijke derde partij, dergelijke sites niet controleert, en BRAINWAVZ zal jegens niemand verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor een dergelijke website, of enige inhoud, producten of diensten die op een dergelijke website beschikbaar worden gesteld.

BRAINWAVZ behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Site en de functies ervan te beperken, te weigeren of te creëren met betrekking tot verschillende Gebruikers, of om een ​​van de functies te wijzigen of nieuwe functies te introduceren zonder voorafgaande kennisgeving. Elke Gebruiker erkent dat het onvermogen om de Site geheel of gedeeltelijk te gebruiken om welke reden dan ook nadelige gevolgen kan hebben voor zijn bedrijf. Elke Gebruiker stemt er hierbij mee in dat BRAINWAVZ in geen geval aansprakelijk zal zijn jegens de Gebruiker of enige derde partij voor enig onvermogen om de Site te gebruiken (hetzij als gevolg van verstoring, beperkte toegang, wijzigingen aan of beëindiging van functies op de Site of anderszins), vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen met betrekking tot enige communicatie of transmissie, of enige schade (direct, indirect, gevolgschade of anderszins) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de Site of een van de functies ervan te gebruiken.

Geen enkele gebruiker zal een plan ondernemen om de integriteit van de computersystemen of netwerken die worden gebruikt door BRAINWAVZ en / of enige andere gebruiker te ondermijnen, en geen enkele gebruiker zal proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot dergelijke computersystemen of netwerken.

We raden u aan het privacybeleid van BRAINWAVZ te lezen dat de bescherming en het gebruik regelt van de informatie van elke gebruiker in het bezit van BRAINWAVZ en / of zijn dochterondernemingen. Elke gebruiker accepteert hierbij het privacybeleid en alle updates en wijzigingen daarvan. Elke Gebruiker erkent dat BRAINWAVZ het Privacybeleid van tijd tot tijd kan wijzigen, op voorwaarde dat BRAINWAVZ te allen tijde de bijgewerkte versie van het Privacybeleid op de Site beschikbaar stelt. Als u de site blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van het privacybeleid dat vervolgens op de site wordt weergegeven op het moment van dergelijk gebruik.

Als voorwaarde voor uw toegang tot en gebruik van BRAINWAVZ, gaat u ermee akkoord dat u de BRAINWAVZ-service niet zult gebruiken om op enigerlei wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere legitieme rechten van anderen. BRAINWAVZ en / of aan haar gelieerde ondernemingen zullen in gepaste omstandigheden de accounts beëindigen van Gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of andere legitieme rechten van anderen. Bovendien behouden BRAINWAVZ en / of zijn gelieerde ondernemingen zich het recht voor om het account van een gebruiker te beëindigen bij een enkele inbreuk op de rechten van anderen in combinatie met het gebruik van de BRAINWAVZ-service, of als BRAINWAVZ van mening is dat het gedrag van de gebruiker schadelijk is voor de belangen van BRAINWAVZ, zijn gelieerde ondernemingen of andere gebruikers, of om enige andere reden naar het oordeel van BRAINWAVZ, met of zonder reden.

3. Geregistreerde gebruikers

Elke gebruiker die een registratieformulier heeft ingevuld en ingediend, hetzij online op de site, hetzij offline door zijn informatie (zoals naam, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, details van zijn bedrijf, enz.) Te verstrekken aan BRAINWAVZ of een andere BRAINWAVZ-groep Het bedrijf dat de relevante specifieke diensten levert, is een geregistreerde gebruiker van de site (een "geregistreerde gebruiker"). Voor elke geregistreerde gebruiker wordt een account ("account") aangemaakt en aan elke geregistreerde gebruiker wordt een gebruikersalias ("gebruikers-ID") en wachtwoord ("wachtwoord") toegewezen voor inlogtoegang tot zijn eigen account.

Als de geregistreerde gebruiker een zakelijke entiteit is, verklaart u dat (a) u de bevoegdheid heeft om de entiteit aan deze overeenkomst te binden; (b) het adres dat u gebruikt bij het registreren is de hoofdvestiging van een dergelijke bedrijfsentiteit; en (c) alle andere informatie die tijdens het registratieproces aan BRAINWAVZ en zijn gelieerde ondernemingen wordt verstrekt, waar, nauwkeurig, actueel en volledig is. Voor de toepassing van deze bepaling wordt een bijkantoor of vertegenwoordigingskantoor niet als een afzonderlijke entiteit beschouwd en wordt de hoofdvestiging geacht die van het hoofdkantoor te zijn.

Door een geregistreerde gebruiker te worden, stemt u in met de opname van uw persoonlijke gegevens in onze kopersdatabase. BRAINWAVZ kan e-mails naar u sturen of anderszins contact met u opnemen via uw persoonlijke gegevens, ongeacht de informatie die BRAINWAVZ aan u wil verstrekken.

BRAINWAVZ of zijn gelieerde ondernemingen kunnen het account van een geregistreerde gebruiker op elk moment opschorten of beëindigen door de geregistreerde gebruiker hiervan niet minder dan 24 uur op de hoogte te stellen; met dien verstande echter dat deze kennisgeving niet vereist is voor een dergelijke beëindiging indien (a) naar het oordeel van BRAINWAVZ er een schending is van de bepalingen van deze Overeenkomst door de Geregistreerde Gebruiker; of (b) BRAINWAVZ redelijke gronden heeft om te vermoeden dat enige informatie die door een Geregistreerde Gebruiker wordt verstrekt, onwaar, onnauwkeurig of niet actueel of volledig is, of (c) BRAINWAVZ gelooft dat de acties van de Geregistreerde Gebruiker financieel verlies of wettelijke aansprakelijkheid voor dergelijke Geregistreerde gebruikers kunnen veroorzaken. Gebruiker.

Een geregistreerde gebruiker mag een account, gebruikers-ID of wachtwoord niet verkopen, proberen te verkopen, aanbieden om te verkopen, geven, toewijzen of anderszins overdragen aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BRAINWAVZ. BRAINWAVZ kan het account van een geregistreerde gebruiker of de verkrijger van een geregistreerde gebruiker opschorten of beëindigen in geval van een verkoop, aanbod tot verkoop, schenking, toewijzing of overdracht in strijd met deze sectie.

Niettegenstaande paragraaf 3.1 hierboven, kan BRAINWAVZ registratie weigeren en de uitgifte van een Account en bijbehorende Gebruikers-ID en Wachtwoord aan een Gebruiker weigeren om welke reden dan ook.

In het geval dat een gebruiker een geschil heeft met een partij bij een transactie, stemt die gebruiker ermee in om BRAINWAVZ (en onze agenten, gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers) vrij te geven en te vrijwaren van alle claims, eisen, acties, procedures, kosten, uitgaven en schade (inclusief maar niet beperkt tot daadwerkelijke, speciale, incidentele of gevolgschade) die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijke transactie.

4. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, worden de functies en diensten op de site geleverd op een "as is" en "as available" basis, en BRAINWAVZ wijst hierbij uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige garantie. garanties van staat, kwaliteit, duurzaamheid, prestatie, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Al dergelijke garanties, verklaringen, voorwaarden, toezeggingen en voorwaarden zijn hierbij uitgesloten.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, GEEFT BRAINWAVZ GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE GELDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, STABILITEIT, VOLLEDIGHEID OF ACTUELE GARANTIE VAN ENIGE GARANTIE DIE DUS NIET OP OF DAARVAN WORDT GEGEVEN. DE FABRICAGE, IMPORTATIE, EXPORT, DISTRIBUTIE, AANBIEDING, WEERGAVE, AANKOOP, VERKOOP EN / OF GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN OF WEERGEGEVEN, SCHENDEN GEEN DE RECHTEN VAN DERDEN; EN BRAINWAVZ GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE OP DE SITE WORDEN AANGEBODEN OF WEERGEGEVEN.

Al het materiaal dat wordt gedownload of anderszins verkregen via de site, wordt gedaan naar eigen goeddunken en op eigen risico van elke gebruiker en elke gebruiker is als enige verantwoordelijk voor enige schade aan zijn computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door een Gebruiker van BRAINWAVZ of via of van de Site zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld.

BRAINWAVZ kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of storing of onderbreking van de inhoud of diensten geleverd via de Site die direct of indirect het gevolg zijn van natuurrampen, krachten of oorzaken buiten haar redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot internetstoringen, computer, telecommunicatie of andere apparatuurstoringen, stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, burgerlijke onlusten, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, branden, overstromingen, stormen, explosies, overmacht, oorlog, overheidsmaatregelen, bevelen van buitenlandse rechtbanken of tribunalen of niet-nakoming van derden.

Elke Gebruiker stemt er hierbij mee in om BRAINWAVZ, zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te beschermen tegen alle verliezen, claims, aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige vrijwaring) die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Site door een dergelijke Gebruiker ( inclusief maar niet beperkt tot de weergave van de informatie van dergelijke gebruikers op de site) of door schending van de voorwaarden van deze overeenkomst. Elke Gebruiker stemt er hierbij verder mee in om BRAINWAVZ, zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te beschermen tegen alle verliezen, claims, aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadeloosstelling) die kunnen voortvloeien uit de schending van enige verklaring en garanties die door Gebruiker aan BRAINWAVZ zijn gegeven. Elke Gebruiker stemt er hierbij verder mee in om BRAINWAVZ, zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te redden van alle verliezen, claims, aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadeloosstelling) die direct of indirect kunnen ontstaan ​​als een resultaat van eventuele claims van claimanten van derde partijen of andere derde partijen met betrekking tot producten die worden aangeboden of weergegeven op de site. Elke Gebruiker stemt er hierbij verder mee in dat BRAINWAVZ niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk is voor materiaal dat door anderen is geplaatst, inclusief lasterlijk, aanstootgevend of illegaal materiaal, en dat het risico van schade door dergelijk materiaal volledig bij elke Gebruiker berust. BRAINWAVZ behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van enige zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u samenwerkt met BRAINWAVZ bij het verdedigen van beschikbare verdedigingen.

BRAINWAVZ is niet aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, punitieve, incidentele of gevolgschade of welke schade dan ook (inclusief maar niet beperkt tot schade wegens gederfde winst of besparingen, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie), hetzij in contract, nalatigheid onrechtmatige daad of anderszins of enige andere schade die voortvloeit uit een van de volgende zaken:

  • Het gebruik of de onmogelijkheid om de site te gebruiken.
  • Elk defect in goederen, monsters, gegevens, informatie of diensten die via de Site zijn gekocht of verkregen van een Gebruiker of een externe dienstverlener.
  • Schending van rechten van derden of claims of eisen dat de productie, import, export, distributie, aanbieding, weergave, aankoop, verkoop en / of het gebruik van producten of diensten die op de site worden aangeboden of weergegeven door gebruikers mogelijk in strijd zijn met of beweerd kunnen worden dat ze in strijd zijn met derden. Partijrechten; of claims van een partij dat ze recht hebben op verdediging of schadeloosstelling met betrekking tot beweringen van rechten, eisen of claims door eisers van rechten van derden.
  • Ongeautoriseerde toegang door derden tot gegevens of privé-informatie van een gebruiker.
  • Verklaringen of gedragingen van elke gebruiker van de site; of
  • alle zaken met betrekking tot Premium Services die zich echter voordoen, inclusief nalatigheid.

Niettegenstaande een van de voorgaande bepalingen, is de totale aansprakelijkheid van BRAINWAVZ, haar werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers of iemand die namens haar handelt met betrekking tot elk Gebruik voor alle claims die voortvloeien uit het gebruik van de Site of de BRAINWAVZ-service, beperkt tot het hoogste bedrag van (a) het bedrag aan vergoedingen dat de Gebruiker aan BRAINWAVZ of zijn gelieerde ondernemingen betaalt in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding gaf tot aansprakelijkheid en (b) HK $ 100. De voorgaande zin vormt geen beletsel voor de eis van de Gebruiker om daadwerkelijke schade te bewijzen. Alle claims die voortvloeien uit het gebruik van de Site of de BRAINWAVZ-service moeten worden ingediend binnen één (1) jaar vanaf de datum waarop de oorzaak van de actie is ontstaan.

5. Intellectuele eigendomsrechten

BRAINWAVZ is de enige eigenaar of wettige licentiehouder van alle rechten op de Site en de BRAINWAVZ-inhoud. De Site en BRAINWAVZ-inhoud belichamen handelsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten die worden beschermd door wereldwijde auteursrechten en andere wetten. Alle titel, eigendom en intellectuele eigendomsrechten op de Site en BRAINWAVZ-inhoud blijven bij BRAINWAVZ, haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers van de BRAINWAVZ-inhoud, al naargelang het geval. Alle rechten die niet anderszins worden geclaimd onder deze Overeenkomst of door BRAINWAVZ zijn hierbij voorbehouden.

"BRAINWAVZ", "BRAINWAVZAUDIO", "BRAINWAVZAUDIO.COM" en gerelateerde pictogrammen en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken of servicemerken van BRAINWAVZ in verschillende rechtsgebieden en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten. Het zonder toestemming kopiëren, wijzigen, gebruiken of publiceren van deze merken is ten strengste verboden.

6. TERUGSTUURBELEID

Lees dit beleid zorgvuldig door, aangezien dit de verkoopvoorwaarden zijn die van toepassing zijn op uw aankopen bij BRAINWAVZ. Ze zetten uw rechten en plichten uiteen met betrekking tot uw aankopen, inclusief belangrijke beperkingen en uitsluitingen. Uw plaatsing van een bestelling bij BRAINWAVZ houdt in dat u ermee instemt dat dit beleid van toepassing is op de bestelling, dus zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u uw bestelling plaatst.

Alle retourzendingen, of het nu gaat om terugbetaling of reparatie, moeten op kosten van de koper worden verzonden met tracking en verzekering. BRAINWAVZ is niet verantwoordelijk voor retourzendingen die beschadigd of zoekgeraakt zijn, er wordt geen compensatie geboden.

Er is een retourbeleid van 30 dagen voor een volledige terugbetaling minus de werkelijke verzendkosten voor al onze artikelen. Houd er rekening mee dat het aan de koper is om de retourzending te betalen als u een terugbetaling aanvraagt

Defect bij aankomst:

Artikelen die binnen de eerste 30 dagen defect zijn, vergoedt BRAINWAVZ de kosten van retourzending tot maximaal USD $ 20.

De verzending wordt alleen vergoed als het artikel wordt geruild.

De koper moet de verzendkosten betalen en moet een kopie van de bon bewaren. BRAINWAVZ vergoedt het bedrag nadat het pakket bij ons is aangekomen.

Retourneer onjuist ontvangen artikel:

Als het item dat je hebt ontvangen totaal anders is dan het item dat je hebt besteld, neem dan contact met ons op via het supportticketsysteem en geef ons het fotobewijs van de fout. Kopers hebben 3 dagen na ontvangst van de goederen om een ​​onjuist ontvangen artikel te claimen.

BRAINWAVZ vergoedt de verzendkosten tot maximaal USD $ 20.00.

Als u voor het verkeerde artikel een gebruik ervan kunt vinden en het liever wilt behouden, kunt u ons voorstellen en wij zullen u een bepaalde korting aanbieden als u het koopt.

Gelieve ons na ontvangst van het verkeerde product de onderstaande bewijzen te bezorgen:

  • De foto's of video van het / de verkeerde item (s)
  • De foto's, video of schermafdruk die de storing van het defecte item (s) tonen

Omdat er verschillende batches van de geleverde producten zijn, kan het artikellogo of de verpakking die u heeft ontvangen, afwijken van het logo dat op onze website wordt weergegeven. Als alle functies of het uiterlijk van het product correct blijken te zijn, moet u begrijpen dat de case niet in dit beleid zal worden opgenomen.

Retourneer ontevreden producten

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u deze binnen 30 dagen na ontvangst retourneren voor terugbetaling of omruiling. Als de retourzending niet het gevolg is van onze fout, moeten klanten de verzendkosten in beide richtingen betalen. En zorg ervoor dat de items die u naar ons terugstuurt in de originele verpakking zitten en dat de goederen in dezelfde staat verkeren.

Na de eerste 30 dagen worden geen retourzendingen meer geaccepteerd.

Aangenomen wordt dat een koper al het nodige onderzoek heeft gedaan naar het product dat hij wil kopen en begrijpt wat het wel en niet kan doen. BRAINWAVZ is niet verantwoordelijk voor kopers die ontevreden zijn omdat de koper geen goed onderzoek doet naar hun gekochte product.

Retour niet opgehaald/niet leverbaar/geweigerd:

Alle pakketten die door postvervoerders naar Brainwavz zijn teruggestuurd omdat ze niet bij de klant zijn afgeleverd, worden terugbetaald minus de werkelijke verzendkosten en 10% herbevoorradingskosten.

Adres voor retourzendingen:

GPGS
Postbus 62515
Kwun Tong Postkantoor
Kowloon Tong
Hong Kong

7. Garantie

Brainwavz-producten worden gedekt door een volledige garantie vanaf de aankoopdatum (tenzij anders vermeld). Zie individuele productpagina's of productverpakkingen voor garantiedetails.

De garantie dekt alleen fabricagefouten en geen schade door gebruik van het product. Kopers moeten contact opnemen met: help@yourbrainwavz.com voor hulp onder garantie.

8. Beperkte aansprakelijkheid voor verzending:

BRAINWAVZ is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering veroorzaakt door het postkantoor, er wordt geen compensatie aangeboden en in het geval van een PayPal-geschil of een terugboeking van een creditcard, stemt de koper ermee in BRAINWAVZ niet aansprakelijk te stellen voor eventuele vertragingen in de levering veroorzaakt door het postkantoor. zolang de trackinginformatie op de website van Hong Kong Post wordt weergegeven.

Kopers begrijpen dat ze mogelijk in een land wonen waar het binnenwaarts volgen van geregistreerde luchtpostpakketten niet is toegestaan ​​en zullen BRAINWAVZ niet aansprakelijk stellen wegens gebrek aan online volginformatie. Kopers kunnen een lijst met postsystemen vinden waarmee ze online kunnen worden gevolgd hier. in de vervolgkeuzelijst, als een vermeld postsysteem waarvan wordt gezegd dat het online tracking niet langer online tracking biedt voor inkomende internationale pakketten, zal de koper BRAINWAVZ opnieuw niet aansprakelijk stellen.

Een koper zal in geen geval verwachten dat BRAINWAVZ de douanerechten betaalt die ze worden geheven. Verwacht wordt dat een koper op het moment van aankoop al op de hoogte is van douanerechten en belastingen voor zijn eigen land.

BRAINWAVZ geeft slechts een ruw tijdschema voor hoe lang het kan duren voordat pakketten op verschillende locaties aankomen, maar het is geen vorm van garantie.

Door seizoensstijgingen in het volume van de post dat het postkantoor afhandelt, kan het langer duren voordat het pakket arriveert.

BRAINWAVZ kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen bij de post.

Geretourneerde pakket:

Als een pakket terugkeert naar BRAINWAVZ omdat het niet is opgeëist of een verkeerd adres heeft, moet de koper de werkelijke verzendkosten terugbetalen om het pakket naar hem terug te sturen. Als een koper de verzendkosten niet wil terugbetalen, wordt er een terugbetaling uitgevoerd minus de werkelijke verzend- en herbevoorradingskosten.

BRAINWAVZ verzendt naar het adres dat is opgegeven in het gedeelte 'Verzendadres' van een kopersbestelling. Van kopers wordt verwacht dat ze hun volledige adres opgeven in het gedeelte 'Verzendadres' van hun bestelling.

Mocht BRAINWAVZ een fout maken op het verzendlabel, dan stuurt BRAINWAVZ het pakket op eigen kosten naar de koper.

9. Gratis cadeauartikelen:

Bij verschillende producten kunnen gratis cadeauartikelen worden aangeboden, deze zijn afhankelijk van de voorraad. Als deze gratis geschenken ontbreken, zal BRAINWAVZ op geen enkele manier compensatie bieden of ontbrekende geschenken naar de koper sturen.

10. Algemeen

Deze overeenkomst en het privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en BRAINWAVZ met betrekking tot en regelen het gebruik van de site, en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp hierin.

Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling geschrapt en worden de overige bepalingen gehandhaafd.

Koppen zijn alleen ter referentie en definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven op geen enkele manier de omvang of reikwijdte van een dergelijk onderdeel.

Het nalaten van BRAINWAVZ om enig recht af te dwingen of het nalaten te handelen met betrekking tot een schending door een Gebruiker onder deze Overeenkomst, doet geen afstand van dat recht, noch doet BRAINWAVZ het recht om op te treden met betrekking tot volgende of soortgelijke schendingen.

BRAINWAVZ heeft het recht om deze Overeenkomst over te dragen (inclusief al zijn rechten, titels, voordelen, belangen en verplichtingen en plichten in deze Overeenkomst). De gebruiker mag deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan een persoon of entiteit toewijzen.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong ("Hong Kong"), zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. De partijen bij deze overeenkomst onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Hong Kong.

Als er een conflict is tussen de Engelse versie en een andere taalversie van deze Overeenkomst, heeft de Engelse versie voorrang.

5% KORTING OP COUPON